"Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, zelfstandig beroep of werkzaamheid naar de eisen van dat bedrijf, dat zelfstandig beroep of die werkzaamheid op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken." (art. 52 lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Richard Stuivenberg Producties 

Boekhouding & belastingen

voor creatieve ondernemers,

stichtingen en andere organisaties

die idealen belangrijker vinden dan winst

 

Penningmeester  Stichting Scholen van het Rozenkruis

Becon-geregistreerd (651242), diploma's: PDB (2014), MBA (2016), PDL (2017); werkt met E-boekhouden

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte:

Beneluxlaan 793, 1363 DA  Almere-Poort

telefoon/sms: 036 8488307 / 06 41932956

 of stuur een e-mail